دستور العمل اجرایی ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
در اجراي ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 80/11/27 مجلس شوراي اسلامي مسئوليت صدور مجوز براي موارد 13 گانه موضوع اين ماده به عهده سازمان بهزيستي كشور مي باشد كه در اجراي اين ماده آئين نامه اجرايي صدور، تمديد و ابطال مجوز موارد 13 گانه مورد ماده 26 كه در جلسه مورخ 30/2/1387شوراي معاونين سازمان مورد تصويب اعضا قرار گرفته است به شرح ذيل ابلاغ مي گردد.

ماده 1:

موارد 13 گانه ماده 26 عبارتند از:
1- تاسيس مهدهاي كودك
2- تاسيس مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني
3- تاسيس خانه سلامت دختران و زنان
4- تاسيس مجتمع ها و مراكز خدمات بهزيستي
5- تاسيس كلينيك و اورژانس هاي مددكاري اجتماعي
6- تاسيس مراكز خدمات مشاوره اجتماعي
7- تاسيس مراكز توانبخشي معلولين
8- تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين
9- تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان
10- تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن
11- تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك
12- تاسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين
13- تاسيس انجمن ها و موسسات غيردولتي و خيريه ها

• تدوين دستورالعمل تخصصي به منظور اجراي بند هاي 12 گانه ماده 26 توسط معاونتهاي تخصصي سازمان با توجه به مفاد اين آئين نامه و با هماهنگي معاونت مشاركتهاي مردمي صورت گرفته وتوسط رياست محترم سازمان جهت اجرا به كليه استانها ابلاغ مي گردد.

ماده 2:

صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت و پروانه تاسيس براي فعاليتهاي مقرر در بندهاي 1تا 13 ماده مذكور توسط كميسيون استاني صورت مي پذيرد و در صورتي كه فعاليت در بند 13 ماده 26 به صورت كشوري باشد پروانه تاسيس توسط كميسيون عالي صادر خواهد شد.

تبصره 1: چنانچه در خصوص بند هاي 13 گانه ماده 26 ، كميسيون استاني نتواند تصميم گيري نمايد، پرونده مذكور به كميسيون عالي جهت تصميم گيري ارجاع داده خواهد شد.
تبصره 2: صدور مجوز جهت فعاليت هاي جديد بند هاي 1 تا 12 ماده 26 حداكثر براي مدت يكسال توسط كميسيون عالي صورت خواهد گرفت.

ماده 3:

اعضاي كميسيون استاني عبارتند از:
1- مديركل بهزيستي استان( رئيس كميسيون)
2- معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي بهزيستي استان (دبيركميسيون)
3- معاونين تخصصي حسب مورد
4- مسئول حراست استان
5- مسئول بازرسي، ارزيابي عملكرد استان
6- كارشناس امور حقوقي

تبصره 1: دبيركميسيون با ابلاغ مديركل بهزيستي استان منصوب مي گردد.
تبصره 2: حضور رئيس كميسيون در جلسات الزامي مي باشد.
تبصره 3: جلسات با حضور 3/2 اعضاء رسميت خواهد داشت. 
تبصره 4: رئيس بهزيستي شهرستان مربوطه حسب مورد و بنا به ضرورت و دعوت دبيركميسيون جهت ارائه توضيحات لازم پيرامون پرونده هاي شهرستان مربوطه در كميسيون بدون حق راي شركت مي نمايد.

ماده 4:

دبيرخانه كميسيون استاني در معاونت مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان مستقر و مسئول آن با ابلاغ معاون مشاركتهاي مردمي استان منصوب مي گردد.

اين دبيرخانه تحت نظارت دبير كميسيون استان اداره مي گردد. دبيرخانه مذكور مسئوليت ثبت تقاضاي واصله بترتيب تاريخ وصول رسيدگي و تطبيق مستندات لازم جهت صدور و اعلام نظر پيرامون پرونده هاي مذكور، كسب نظر كارشناسي معاونت تخصصي، در نوبت قراردادن جهت طرح در جلسه كميسيون مربوطه، تنظيم دستور كار جلسه، دعوت از اعضاء، ثبت و ضبط
مذاكرات كميسيون و تنظيم صورتجسات، ابلاغ مصوبات و رسيدگي و تطبيق مدارك و مستندات افراد معرفي شده از سوي دارندگان موافقت اصولي جهت صدور كارت يا پروانه مدير مسئولي و مسئول فني را دارا مي باشد.كليه مكاتبات و ابلاغ مصوبات كميسيون با امضاء دبير كميسيون انجام مي پذيرد.

ماده 5:

وظايف كميسيون ماده 26 استاني:
1- صدور موافقت اصولي جهت كليه فعاليت هاي بهزيستي مقرر در ماده 26 و ابطال موافقت اصولي هايي كه تاريخ اعتبار آنها به پايان رسيده باشد
2- بررسي پرونده هاي اشخاص حقوقي و حقيقي متقاضي دريافت پروانه فعاليت در استان
3- صدور پروانه فعاليت جهت فعاليت در قالب بندهاي 1 تا 12 براي موسسات داراي پروانه تاسيس از كميسيون عالي واستاني كه خواهان راه اندازي مراكز غيردولتي باشند و نيز مراكز غيردولتي داراي موافقت اصولي از كميسيون استاني مطابق با دستورالعمل هاي معاونتهاي تخصصي
4- رسيدگي به شكايات و تخلفات موسسات و مراكز غيردولتي موضوع اين آئين نامه
5- ابطال موقت پروانه فعاليت موسسات و مراكز غيردولتي متخلف و ارسال پرونده به انضمام مدارك تخلف جهت طرح در كميسيون عالي برابر دستورالعمل تخصصي
6- ابطال كارت يا پروانه مديرمسئولي و مسئوليت فني مراكز ارائه دهنده خدمات بهزيستي بنا به درخواست متقاضي
7- اعلام موافقت يا مخالفت با ايجاد شعبه موسسات غيردولتي در سطح همان استان و تكميل پرونده موسسات متقاضي ايجاد شعبه در ساير استانها و ارسال به كميسيون عالي جهت اتخاذ تصميم

ماده 6:

اعضاي كميسيون عالي
1- رئيس سازمان بهزيستي (رئيس كميسيون عالي)
2- معاون مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي سازمان (دبيركميسيون)
3- مديركل دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي
4- معاونت هاي تخصصي سازمان و يا مديركل دفتر مربوطه
5- مديركل دفتر مركزي حراست
6- مديركل دفتر امور حقوقي
7- مديركل دفتر ارزيابي، عملكرد و پاسخگويي به شكايات

تبصره 1: رياست سازمان مي تواند رياست كميسيون عالي را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.
تبصره 2: جلسات با حضور 3/2 اعضاء رسميت خواهد داشت.
تبصره 3: معاونين تخصصي سازمان در صورت تمايل مي توانند در جلسات كميسيون شركت نمايند.

ماده 7:

دبيرخانه كميسيون عالي
دبيرخانه كميسيون عالي زيرنظر معاونت مشاركتهاي مردمي بوده و در دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي مستقر مي باشد.
مكاتبات كميسيون عالي با دستگاهها و نهاد هاي دولتي و متقاضيان پروانه توسط دبيرخانه كميسيون و با امضاي دبيركميسيون صورت مي پذيرد..

ماده 8:

وظايف كميسيون عالي:
1- بررسي نظرات و تدوين نهايي آئين نامه ها و دستور العمل هاي مربوط به بند هاي 13 گانه ماده 26 جهت طرح و تصويب در شوراي معاونين سازمان
2- بررسي و تفسير آيين نامه و دستور العمل هاي مربوط به بندهاي 13گانه ماده 26 جهت بهره برداري استانها
3- بررسي پرونده هاي واصله جهت موسسات كشوري متقاضي فعاليت بند 13 ماده 26
4- بررسي پرونده هاي مربوط به فعاليت هاي جديد بندهاي 1 تا 12 ماده 26
5- بررسي و رسيدگي به گزارش ارسالي ازسوي كميسيون استاني در خصوص ابطال يا ادامه فعاليت دارندگان مجوز در امور 13 گانه ماده 26 قانون
تبصره: حضور مديركل دفتر تخصصي مربوطه براي بررسي پرونده ها ضروري مي باشد.
6- رسيدگي به شكايات و اعتراضات متقاضياني كه صلاحيت عمومي و تخصصي آنها جهت دريافت مجوز در كميسيون هاي استاني به تاييد نرسيده و اخذ تصميم مقتضي در مورد آنها
7- ابطال مجوز هايي كه با وجود نقص در پرونده، در استان مربوطه صادر گرديده و گزارش آن توسط كارشناس دفتر توسعه و نظارت بر موسسات و مراكز غيردولتي به دبير كميسيون اعلام گرديده است.
تبصره: در صورت وقوع تخلف در صدور مجوز، دبيركميسيون استان به هيات تخلفات اداري معرفي و مديركل استان توسط رئيس كميسيون عالي توبيخ خواهد شد.
8- بررسي پرونده هاي واصله از كميسيون هاي استاني در خصوص موسسات متقاضي ايجاد شعبه در ساير استانها

ماده 9:

نظارت: نظارت بر فعاليتهاي مراكز و موسسات موضوع اين آئين نامه مطابق دستورالعمل نظارتي مصوب جلسه مورخ 20/3/1387 شوراي معاونين محترم سازمان صورت مي پذيرد

ماده 10:

اين آئين نامه در 10 ماده و 10 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي تدوين و در جلسه مورخ 30/2/1387 شوراي معاونين سازمان بهزيستي مصوب شده و از زمان ابلاغ لازمالاجرا مي باشد. 

تعريف مفاهيم و واژه ها:

- موسس: به شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي گردد كه پس از طي مراحل پيش بيني شده موفق به دريافت موافقت اصولي و سپس پروانه فعاليت مي گردد.

- شخصيت حقيقي: به شخصي گفته مي شود كه به صورت انفرادي خواهان دريافت مجوز فعاليت در يكي از بندهاي 12 گانه ماده 26 باشد.

- شخصيت حقوقي: به اشخاصي اطلاق مي گردد كه به صورت گروهي خواهان دريافت مجوز فعاليت در يكي از بندهاي 12 گانه ماده 26 باشد.

- موافقت اصولي: موافقت نامه اي است كه پس از طي مراحل پيش بيني شده در اين دستور العمل توسط كميسيون صدور پروانه هاي بهزيستي استان با اعتبار يك ساله براي متقاضيان صادر مي گردد تا نسبت به آماده نمودن ساختمان، تجهيز و تامين نيروي انساني مورد نياز و كسب تاييديه هاي لازم اقدام نمايد. شايان ذكر است اعتبار موافقت اصولي تا 6 ماه نيز قابل تمديد مي باشد.

- پروانه فعاليت: مجوزي است كه براي شروع و تداوم فعاليت مركز پس از تجهيز و تامين و معرفي نيروي انساني مورد نياز با اعتبارسه ساله صادر مي گردد.

- مدير مسئول: فرد واجد شرايطي است كه از طرف موسس (حقيقي يا حقوقي دارنده موافقت اصولي) براي اداره مهدكودك به بهزيستي استان معرفي مي گردد تا پس از تائيد كميسيون استان و دريافت كارت مديرمسئولي، مسئوليت اداره مهدكودك را عهده دار گردد.

- مسئول فني: فرد واجد شرايطي است كه از طرف موسس (حقيقي يا حقوقي) به بهزيستي استان معرفي تا پس از تاييد كميسيون ماده 26 بهزيستي استان براي آن پروانه مسئوليت فني صادر و در مركز مربوطه انجام وظيفه نمايد.
تبصره: موسس مي تواند در صورت داشتن شرايط مديرمسئولي پس از دريافت كارت مدير مسئولي اداره مهدكودك خود را عهده دار گردد.

درخصوص ديگر مراكز نيز موسس مي تواند در صورت داشتن شرايط مسئول فني پس از دريافت پروانه مسوول فني، ادارة مركز خود را عهده دار شود.

نحوه تاسيس:
مجوز تاسيس مراكز موضوع اين دستور العمل مطابق با دستور العمل هاي مربوط به معاونتهاي تخصصي سازمان كه توسط رئيس محترم سازمان ابلاغ خواهد شد، جهت فعاليت اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي فعاليت مي نمايند، از طريق كميسيون ماده 26 استاني صادر مي گردد.

تبصره 1: كميسيون هاي استاني براي هر مركز ابتدا موافقت اصولي و سپس پروانه فعاليت با رعايت دستور العمل تخصصي صادر مي نمايند.
تبصره 2: در صورت تغيير هر يك از دستور العمل ها، دستورالعمل جديد با عنوان اصلاحيه توسط رئيس سازمان ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3: شركتهاي تعاوني مرتبط با اهداف سازمان كه خواهان دريافت مجوز يكي از مراكز غيردولتي وهمسو بااهداف سازمان بهزيستي باشند، مي بايست تاسيس مركز مذكور را در اهداف اساسنامه خود ذكر و در ضمن نظارت سازمان بهزيستي را در اساسنامه مذكور قيد و پذيرفته باشند و اين عنوان را در تابلوي مركز مربوطه درج نمايند. اين قبيل موسسات نيازي به
دريافت پروانه تاسيس از كميسيون نداشته و پروانه فعاليت آنها توسط كميسيون استاني صادر مي گردد.

مدارك مورد نياز جهت اشخاص حقيقي متقاضي دريافت موافقت اصولي:

- ارائه در خواست موافقت اصولي
- تصوير شناسنامه تمامي صفحات
- تصوير كارت ملي
- عكس پرسنلي دو قطعه
- تصوير گواهي وضعيت نظام وظيفه (برابر اصل)
- اصل گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
- اصل گواهي عدم اعتياد
- تصوير مدرك تحصيلي مرتبط (برابر اصل)
- تصوير مدارك ديگري كه براي هر نوع فعاليت تخصصي سازمان بهزيستي در دستور العملهاي تخصصي ابلاغي مشخص گرديده است.

تبصره 1: مدت اعتبار موافقت هاي اصولي يك سال بوده و براي مدت 6 ماه قابل تمديد مي باشد. چنانچه صاحب موافقت اصولي نتواند ظرف مهلت مذكور پروانه فعاليت اخذ نمايد، مسئول دبير خانه استان موظف به ابطال27 دستور العمل اجرايي موضوع بندهاي 1 تا 12 ماده 26موافقت اصولي بوده و براي مدت يكسال در خواست مجدد متقاضي قابل
بررسي نمي باشد.
تبصره 2: هيچ فرد حقيقي نمي تواند مجوز بيش از يك فعاليت را دريافت نمايد.
تبصره 3: هشت سال سابقه كار مرتبط براي كاركنان بازنشسته يا بازخريد سازمان بهزيستي كه حداقل داراي مدرك تحصيلي ديپلم و چهارسال سابقه كار براي دارندگان مدرك كارشناسي غيرمرتبط معادل مدرك كارشناسي مرتبط محسوب ميگردد.
تبصره 4: حراست بهزيستي استان موظف است ظرف مدت 30 روز از تاريخ استعلام (برابر پيوست شماره 2) نتيجه قطعي استعلام را جهت اخذ تصميم مقتضي به دبيرخانه كميسيون استاني اعلام و در صورت عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر، دبيرخانه كميسيون استان نسبت به طرح درخواست اقدام مي نمايد
تبصره 5: فرايند صدور موافقت اصولي

ماده 5:

مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه فعاليت:

1- ارائه فرم درخواست
2- دارا بودن پروانه تاسيس يا شماره ثبت جهت اشخاص حقوقي
3- دارا بودن موافقت اصولي جهت اشخاص حقيقي
4- عكس پرسنلي متقاضي دو قطعه
5- تاييد اماكن
6- تاييد اداره بهداشت
7- تاييد محل توسط كارشناس معاونت تخصصي مربوطه 28 آيين نامه و دستور العمل هاي ماده 26 و 28 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت
8- تصوير مدرك تحصيلي برابر با اصل
9- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري
10- گواهي عدم اعتياد
11- گواهينامه آموزشي مصوب بر اساس دستورالعملهاي تخصصي
13- ارائه ساير مدارك و رعايت موارديكه در دستورالعملهاي ابلاغي معاونت هاي تخصصي مشخص شده است.

تبصره 1: ارائه مجدد مدارك جهت دريافت پروانه فعاليت كه در پرونده دارنده موافقت اصولي موجود مي باشد ضرورتي ندارد.
تبصره 2: فرايند صدور پروانه فعاليت
تبصره 3: متقاضيان مهد هاي كودك در صورتيكه صاحب پروانه فعاليت
و مديرمسئول متفاوت باشند هر دو بايستي مراحل گزينش را طي نمايند.
تبصره 4: تاييد صلاحيت متقاضيان امتياز مهدكودك و مراكز شبه
خانواده توسط گزينش صورت م يگيرد و در اين راستا گزينش بهزيستي
استان موظف است ظرف مدت 15 روز از تاريخ استعلام نتيجه قطعي بررسي
و مصاحبه با متقاضي را جهت اخذ تصميم مقتضي به دبيرخانه كميسيون
استاني اعلام و درصورت عدم اعلام پاسخ در مهلت مقرر دبيرخانه كميسيون
استان نسبت به طرح درخواست اقدام مي نمايد.

ماده 6:

مدارك مورد نياز جهت تمديد پروانه فعاليت:
1- فرم درخواست متقاضي ( 3 ماه قبل از اتمام اعتبار پروانه)
2- تصوير پروانه فعاليت
3- عكس پرسنلي متقاضي دو قطعه 29 دستور العمل اجرايي موضوع بندهاي 1تا 12     ماده 26
4- تاييد اماكن در صورت تغيير محل مركز
5- تاييد اداره بهداشت در صورت تغيير محل مركز
6- تاييد كميته تخصصي
7- ارائه گواهي آموزش مصوب معاونت تخصصي مربوطه ( تبصره - فرايند تمديد پروانه فعاليت 

ماده 7:

مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه يا كارت مسئول فني يا مدير مسئولي:
- مداركي كه براي هر نوع فعاليت تخصصي سازمان بهزيستي در دستورالعملهاي ابلاغي معاونت هاي تخصصي قيد گرديده است.

تبصره 1: اعتبار پروانه يا كارت مسئول فني مراكز 2 سال مي باشد
تبصره 2: چنانچه دارنده موافقت اصولي و مسئول فني يك نفر
باشند،نيازي به ارائه مجدد مدارك شخصي نمي باشد.

ماده 8:

مواردي كه در خصوص دارندگان پروانه يا كارت مسئول فني يا مدير مسوول بايد در نظر گرفته شود:
1- مديرمسئول مهدهاي كودك بدون داشتن كارت مديرمسئولي نمي تواند در مهدكودك مشغول به كار شود.
2- مسئول فني مركز بدون داشتن پروانه مسئوليت فني نمي تواند در مركز مشغول به كار شود
3- مديرمسئول يا مسئول فني متعهد مي شوند حداقل يك سال مديرمسئولي مهد كودك و مسئول فني مركز را عهده دار شوند و چنانچه ترك محل خدمت نمايند، نمي توانند تا يكسال مسئوليت فني مهد كودك يا مركز ديگري را عهده دار گردد.
4- چنانچه مسئول فني معرفي شده جزو هيئت مديره موسسه باشد بدليل دارا بودن پروانه تاسيس، ارائه مدارك براي نامبرده ضرورتي ندارد. ولي چنانچه مسئول فني فردي غير از اعضاي هيئت مديره باشد بايد مدارك مورد نياز را به دبيرخانه كميسيون ارائه دهد.
5- هيچ شخصيت حقيقي نمي تواند مسئوليت فني بيش از يك مركز را بطور همزمان عهده دار باشد.
6- در صورت بروز اختلاف ما بين موسس و مسئول فني مركز، مسئول فني ميتواند با توجه به مدت اعتبار پروانه خود و با تاييد كميسيون استاني در مركز ديگري كه فعاليت مشابه دارد مشغول به كار شود.
7- دارندگان موافقت هاي اصولي موظفند قبل از شروع فعاليت و بهره برداري از مركز، پروانه فعاليت از كميسيون استان اخذ و فرد واجد شرايطي را مطابق ضوابط پيش بيني شده در دستورالعملهاي تخصصي ابلاغي به عنوان مديرمسئول يا مسئول فني مركز مربوطه به اداره كل بهزيستي استان معرفي تا پس از تاييد كميسيون استاني، كارت مديرمسئولي يا مسئوليت فني براي آن صادر گردد.
8- در صورتيكه مركزي بدليل موجه مسئول فني يا مدير مسوول خود را از دست بدهد صاحب پروانه مجاز است مسئوليت فني مركز يا مدير مسوولي را در صورت داشتن شرايط براي مدت حد اكثر 3 ماه بعهده بگيرد و بعد از آن بايد نسبت به معرفي فرد واجد شرايط اقدام نمايد و در صورت عدم معرفي فرد واجد شرايط، سازمان مجاز است يك نفر را بعنوان مسئول فني موقت يا مدير مسوول موقت براي حداكثر 3 ماه معرفي و در صورتيكه صاحب امتياز بعد از مهلت مقرر (جمعاً 6 ماه) مسئول فني يا مدير مسوول معرفي ننمايد، سازمان بهزيستي مجاز به تعطيل موقت مركز مي باشد.

ماده 9:

دبيرخانه كميسيون استاني موضوع اين دستور العمل موظف است حسب مورد تقاضاي واصله را با توجه به ترتيب وصول ثبت نموده و بعد از طي فرايند صدور موافقت اصولي، پروانه فعاليت يا تمديد فعاليت در نوبت طرح در جلسه كميسيون استاني قرار دهند.
تبصره 1: موافقت هاي اصولي و پروانه هاي فعاليت با امضاء مديركل بهزيستي استان مربوطه صادر مي گردد.
تبصره 2: بهزيستي شهرستانها موظفند مدارك كليه متقاضيان را بصورت كامل دريافت و از دريافت مدارك ناقص خودداري نمايند و حداكثر 3 روز پس از تكميل مدارك، استعلام عدم سوء پيشنيه و عدم اعتياد را در سطح شهرستان انجام دهد و حداكثر ظرف مدت 7 روز به دبيرخانه كميسيون استان مربوطه ارجاع نمايد.
تبصره 3: معاونين تخصصي ذيربط و مسئولين دبيرخانه استاني حسب مورد مي توانند جهت رفع ابهامات مطرح در پرونده ها و نيز بررسي صلاحيت علمي و تخصصي متقاضيان، توضيحات لازم را از نامبردگان دريافت نمايند. متذكر مي گردد اين بررسيها صرفاً در معاونت تخصصي
استان مربوطه صورت مي پذيرد.

ماده 10: سازمان بهزيستي مجاز است براساس تعرفه هاي مصوبه جلسة  هيات وزيران از متقاضيان مبالغي را بعنوان هزينه صدور موافقت اصولي و پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمدهاي عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند.

ماده 11: بهزيستي استانها موظف اند موافقت هاي اصولي، پروانه هاي فعاليت، كارت هاي مديرمسئولي يا مسئوليت فني مركز را مطابق فرم ها و متن هاي واحدي كه دبيرخانه كميسيون عالي تهيه و براي استانها ارسال نموده، صادر نمايند.

ماده 12: صدور موافقت اصولي براي متقاضيان به منزله ايجاد تعهد براي سازمان در پرداخت يارانه و تسهيلات نمي باشد و پرداخت يارانه و تسهيلات به مراكز غيردولتي مطابق ضوابط و مقررات خاص سازمان مي باشد.

ماده 13: نظارت بر عملكرد مراكز موضوع اين دستورالعمل مطابق با دستور العمل نظارتي مصوب شوراي معاونين محترم سازمان مي باشد.

ماده 14: اين دستورالعمل در 14 ماده و 20 تبصره توسط معاونت مشاركتهاي مردمي و امور حقوقي تدوين و در جلسة مورخه 6/3/87 شورای معاونين سازمان به تصويب رسيده و از زمان ابلاغ لازمالاجرا مي باشد.

پیوستها:

برای دریافت اطلاعت کامل از کتاب "آیین نامه و دستورالعمل های ماده 26 و 28" ااینجا کلیک کنید.

دستور العمل اجرايي تاسيس، انحلال و اداره مراکز 13گانه

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۸ساعت 5:21  توسط احمدمغانی  | 
استخاره با قرآن
استخاره